Thư mục chuyên đề: 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945 - 2023)

Thứ năm - 17/08/2023 20:34 Đọc văn bản audio
Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Thư mục chuyên đề: 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945 - 2023)
Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng ta đã vạch ra từ ngày đầu thành lập, đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, nhạy bén nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.
Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9,Thư viện tỉnh Quảng Bình biên soạn thư mục chuyên đề: “Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ”. Thư mục là tư liệu giúp người đọc nhìn lại một thời kỳ lịch sử vẻ vang, chói lọi, vô cùng tự hào của dân tộc Việt Nam. Qua đó, nhằm giúp thế hệ trẻ ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của đất nước ta, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội. Nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
 Thư mục chia làm 2 phần:
  Phần I: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2.9.1945)
 Phần II. Phát huy thành quả, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa Quảng Bình  phát triển nhanh và bền vững
Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc!

PHẦN I: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

1. ÁNH DƯƠNG. Hào kiệt - Anh tài dưới cờ cách mạng. (vie). : Sách kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng tám/ Ánh Dương chủ biên.- H.: Thanh niên, 2020. - 181tr.; 21cm
Từ khóa: Cách mạng tháng Tám, Chiến sĩ cách mạng, Cuộc đời, Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Việt Nam
Phân loại: 959.704092\H108K
Ký hiệu kho: Đọc: D.003681, D.004421
                        Mượn: M.004998 - M.004999, M.005949 - M.005950

2. ÁNH DƯƠNG. Kể chuyện lịch sử Hà Nội những ngày tháng Tám. (vie). / Ánh Dương chủ biên.- H.: Thanh niên, 2020. - 180tr.; 21cm
Từ khóa: Cách mạng tháng Tám, Chuyện kể, Lịch sử, Sách địa chí, Việt Nam
Phân loại: 959.731\K250C
Ký hiệu kho: Đọc: D.003682, D.004422
Mượn: M.005000 - M.005001, M.005951 - M.005952

3. VÕ NGUYÊN GIÁP. Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. (vie). / Võ Nguyên Giáp.- H.: Sự thật, 1967. - 104tr.; 19cm
Từ khóa: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, lực lượng vũ trang, Cách mạng tháng Tám
Phân loại: 355.01\NH556
Ký hiệu kho: Địa chí: DC.02184 - DC.02186

4. VŨ THIÊN BÌNH. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. (vie). / Vũ Thiên Bình s.t., tuyển chọn.- H.: Lao động, 2020. - 400tr.: ảnh; 27cm
Từ khóa: Cách mạng tháng Tám, Lịch sử hiện đại, Việt Nam
Phân loại: 959.7041\C102M
Ký hiệu kho: Đọc: D.004340 - D.004341
            Mượn: M.005866 - M.005867

5. ĐỖ HOÀNG LINH. Cách mạng tháng 8 qua tư liệu ảnh. (vie). / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến b.s.- H.: Văn hóa thông tin, 2015. - 187tr.; 27cm
Từ khóa: Lịch sử, Cách mạng tháng 8, Việt Nam
Phân loại: 959.7041\C102M
Ký hiệu kho: Đọc: D.003055
            Mượn: M.003842 - M.003843

6. Con đường thiên lý. (Vie). : Từ bến nhà rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử/ Lường Thị Lan s.t. và b.s..- H.: Văn hóa thông tin, 2015. - 216 tr.: ảnh; 21cm
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Truyện kể, Việt Nam
Phân loại: 959.704092\C430Đ
Ký hiệu kho: Đọc: D.000279; D.000523
            Mượn: M.000493;: M.000274

7. Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh. (Vie). / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2015. - 399tr.; 27cm
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Việt Nam
Phân loại: 959.704\B105T
Ký hiệu kho: Đọc: D.001622
            Tra cứu: TC.02077

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập. (Vie). / Quý Lâm Tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2015. - 402tr.; 27cm
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tầm nhìn chiến lược, Tuyên ngôn độc lập
Phân loại: 959.704\CH500T
Ký hiệu kho: Đọc: D.001625

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. (vie). / Hồ Chí Minh, Võ Nguyễn Giáp, Nguyễn Triệu,....- H.: quân đội nhân dân, 2006. - 333tr.; 21cm
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Văn học hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam, Hồi kí, Hồi ức
Phân loại: 335.4346\CH500T
Ký hiệu kho: Tra cứu: TC.02192; TC.02169

10. NGUYỄN VĂN DƯƠNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập. (vie). / S.t., b.s.: Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến.- H.: Thanh niên, 2017. - 295tr.: ảnh; 21cm
Từ khóa: Chính trị gia, Tuyên ngôn độc lập, Việt Nam
Phân loại: 959.704\CH500T
Ký hiệu kho:Đọc: D.001865; Lưu động: LD.23188 - LD.23190; Mượn: M.001955

11. Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập. (Vie). / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn.- H.: Văn hóa thông tin, 2015. - 196 tr.: ảnh; 21cm
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Tuyên ngôn độc lập, Việt Nam
Phân loại: 959.704\S550R
Ký hiệu kho: Đọc: D.000362
            Mượn: M.000266

12. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013). (Vie). .- H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 248tr.; 21cm
Từ khóa: Pháp luật, Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp, Văn bản pháp luật, Việt Nam
Phân loại: 342.597023\T527N
Ký hiệu kho:Đọc: D.000865
            Mượn: M.000806 - M.000807

13.VŨ CHÂU QUÁN. Bác Hồ với dải đất chiến khu xưa. (vie). / Vũ Châu Quán.- H.: Thanh niên, 2005. - 218tr.; 19cm
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Căn cứ cách mạng, Văn học hiện đại, Chiến khu, Việt Bắc, Việt Nam
Phân loại: 895.922803\B101H
Ký hiệu kho:Tra cứu: TC.02233

14. Bác Hồ ở nước ngoài. (vie). : Hỏi và đáp/ Sông Lam biên soạn.- H.: Thanh niên, 2014. - 178tr.; 19cm
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi - đáp về giai đoạn Bác Hồ sinh sống và hoạt động cách mạng ở nước ngoài
            Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Sách hỏi đáp
            Phân loại: 959.703\B101H
Ký hiệu kho:Tra cứu: TC.02204

15.BÁ NGỌC. 79 mùa xuân Hồ Chí Minh. (Vie). / Bá Ngọc.- Nghệ An: Nxb Nghệ An, 2008. - 182tr.; 19cm
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng
Phân loại: 959.704092\B112M
Ký hiệu kho:Tra cứu: TC.02189

16.Chuyện kể Bác Hồ. (vie). : Những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-1941)/ Phạm Thị Ánh Tuyết s.t, t.c.- H.: Dân Trí, 2021. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Sự nghiệp
Phân loại: 959.703\CH527K
Ký hiệu kho:Đọc: D.006633
            Mượn: M.009369 - M.009371

17.CHU TRỌNG HUYẾN. Hồ chí minh từ điện kremli đến hang Pắc Pó. (vie). / Chu Trọng Huyến.- Nghệ An.: Nxb. Nghệ An, 2017. - 270tr.; 21cm
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Việt Nam
Phân loại: 959.7032\H450C
Ký hiệu kho:Tra cứu: TC.02173

18.NGUYỄN VĂN BÉ. Tuổi trẻ dũng cảm trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ / Nguyễn Văn Bé, Khánh Linh t.c. - H. : Hồng Đức, 2017. - 199tr. ; 21cm
Từ khóa:Nhân vật lịch sửKháng chiến chống PhápKháng chiến chống MỹViệt Nam
Phân loại959.7040922 / T515T
Ký hiệu kho:D.003021- D.003022;M.003787- M.003788

19. HOÀNG LAM.Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ / Hoàng Lan, Hoàng Hoa b.s, t.c.. - H. : Hồng Đức, 2019. - 387tr. : ảnh ; 27cm
Từ khóa: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Kháng chiến chống Pháp; Nhà tù
Phân loại: 959.704 / T310H
Ký hiệu kho: TC.02319     ; TC.02320

20. NGUYỄN ANH. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua các sự kiện thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ : / Nguyễn Anh s.t, t.c. - H. : Hồng Đức, 2015. -. - 237 tr. ; 20 cm
Từ khóa: Lịch sử Việt Nam; Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ; Sự kiện
Phân loại : 959.7/ T310H
Ký hiệu kho:D.000902; M.000793
           
PHẦN II: PHÁT HUY THÀNH QUẢ, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐƯA QUẢNG BÌNH PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

1. Quảng Bình thế và lực mới trong thế kỷ XXI / Phan Lâm Phương, Nguyễn Vinh, Đạng Phúc Duệ,... = Quang Binh new image in century XXI. - H. : Công ty Quảng cáo Báo chí - Truyền hình Việt Nam, 2004. -. - 263tr. ; 29cm.
Từ khóa: Kinh tế; An ninh - quốc phòng; Văn hóa; Xã hội; Quảng Bình
Phân loại : QB9+11 / QU.106
Ký hiệu kho: DC.061188 - DC.061189

2. Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy. - Quảng Bình : Cục thống kê Quảng Bình, 2002. -. - 121tr. ; 21cm.
Từ khóa: Quảng BìnhChiến tranh chống MỹSản xuất
Phân loại: QB.121 / QU.106
Ký hiệu kho: DC.061026

3. TRẦN CÔNG TẤN. Dòng sông Son vẫn trong xanh /Trần Công Tấn . - H.: Nxb. Thời đại, 2011. - 300tr.; 21cm.
Từ khóa: Văn học; Văn học Việt Nam; Lịch sử; Văn học hiện đại; Quảng Bình; Sông Son
Phân loại:  QB. 85 / TR.121
Ký hiệu kho:  DC.141517 - DC.141521

4. BÁCH CHIẾN. Người và đất Quảng Bình / Bách Chiến. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2015. - 196tr. : ảnh ; 27cm
            Từ khóa: Danh lam thắng cảnh; Phong cảnh; Quảng BÌnh
Phân loại : 959.745 / NG558V
Ký hiệu kho:  DC.01949 - DC.01950

5. Quảng Bình 30 năm đổi mới và phát triển. - H. : Chính trj Quốc gia Sự Thật, 2019. - 347tr. : ảnh ; 24cm
Từ khóa: Quảng Bình; Lịch sử; Văn hóa; Kinh tế; Xã hội
Phân loại tài liệu: 959.745/ QU106B
Ký hiệu kho:D.002197 - D.002199; DC.02034 - DC.02038; M.002411 - M.002412

6. Bác Hồ với Quảng Bình - Quảng Bình thực hiện lời Bác dạy. - Quảng Bình : Ban Tuyên giáo, 2002. -. - 124tr.; 21cm
            Từ khóa: Bác Hồ; Thư từ; Hồ Chí Minh; Quảng Bình
Phân loại tài liệu:  QB.12 / B105T
Ký hiệu kho: DC.060962; DC.061029

7. Tướng Lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam quê hương Quảng Bình. - H : Quân đội nhân dân, 2015. - 383tr. : ảnh ; 24cm
            Từ khóa: Quân đội; Tướng lĩnh; Anh hùng lục lượng vũ trang; Việt Nam
Phân loại tài liệu: 355.0092745/ T561L
Ký hiệu kho: DC.02000 - DC.02001

8. Quảng Bình quê tôi. - Quảng Bình., 2012. - 72tr. : ảnh ; 20cm
            Từ khóa: : Di tích; Danh thắng; Thắng cảnh; Quảng Bình    
Phân loại tài liệu: :959.745/ QU106B
Ký hiệu kho: D.002200      -D.002202;    M.002414 - M.002416

9. Gương sáng hiếu học / Hội Khuyến học huyện Quảng Ninh : Thuận Hóa, 2010. - Huế, . - 2 tập : ; 21cm T. II.- 339tr.
Từ khóa:Khuyến học; Khoa bảng; Học vị; Học hàm; Nhà giáo nhân dân; Quảng Bình; Quảng Ninh
Phân loại tài liệu: QB. 01(92)/ G.561
Ký hiệu kho: DC.141547 - DC.141551

10. Quảng Bình nước non và lịch sử / Nguyễn Tú. - Quảng Bình : Sở Văn hóa thông tin, 1998. - 390tr. ; 22cm.
Từ khóa: Di tích; Lịch sử; Lịch sử Quảng Bình; Quảng Bình
Phân loại tài liệu: QB.9 / NG.527.T
Ký hiệu kho: DC.061381- DC.061383

11. Tài nguyên môi trường Quảng Bình xưa và nay / Nguyễn Ngọc Trai. - Huế : Thuận Hóa, 2011. - 883tr. : Bản đồ ; 24cm
            Từ khóa: Địa chí; Tài nguyên; Địa lý; Môi trường; Địa lý tự nhiên; Tài nguyên thiên nhiên; Khí tượng thủy văn; Quảng Bình
Phân loại tài liệu:333.759745/ T103N
            Ký hiệu kho:  DC.01964; DC.061381

12. Luận cứ phục vụ định hướng phát triển kinh tế -xã hội khu vực Miền Tây tỉnh Quảng Bình : Tài liệu được biên hội từ kết quả nghiên cứu khoa học Xây dựng luận cứ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Quảng Bình sau khi hoàn thành xây dựng đường Hồ Chí Minh / Lại Vĩnh Cẩm, Trần Văn Ý (Chủ biên); Uông Đình Khanh, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hạnh Quyên,.... - Quảng Bình : Sở Khoa học và Công nghệ, 2004. -. - 316tr. ; 23cm.
            Từ khóa: Quảng Bình; Miền tây Quảng Bình; Khoa học; Phát triển; Kinh tế; Xã hội
Phân loại tài liệu: QB.4 / L.502
Ký hiệu kho: DC.061082

13. Quảng Bình núi sông hùng vĩ / Phạm Ngọc Hiên. - H. : Nxb. Thông tin và truyền thông, 2014. -. - 265tr. : ảnh ; 21cm
            Từ khóa: Quảng Bình; Miền tây Quảng Bình; Khoa học; Phát triển; Kinh tế; Xã hội
Phân loại tài liệu: QB.96 / PH.104.N
Ký hiệu kho: DC.141860 - DC.141862

14. Đại Phong một làng quê / Trần Đúc Vượng, Lâm Quang Hà, Đặng Ngọc Đính,...s.t, b.s. - Tái bản có bổ sung lần 2. - Quảng Bình, 2018. - 254tr. : ảnh ; 21cm
            Từ khóa: Lịch sử; Văn hóa; Quảng Bình; Đại Phong
Phân loại tài liệu:959.745/ Đ103P
Ký hiệu kho: DC.01938; M.002410; D.002196

15. Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng = World natural heritage. - Quảng Bình : Sở Thương mại và Du lịch, 2004. -. - 46tr. ; 20cm.
            Từ khóa: Di sản; Du lịch; Di sản thiên nhiên thế giới; Quảng Bình; Phong Nha - Kẻ Bàng
Phân loại tài liệu: QB.96 / D300
Ký hiệu kho: DC.060976
 

Nguồn tin: Mai Linh(TVQB)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây