D&L Corp
jquery photo gallery

Các đơn vị trong Thư viện số

Các chuyên mục phổ biến kiến thức 1632

Chuyên mục phổ biến kiến thức về giáo dục, nông nghiệp, phát triển kinh tế, văn bản chính cách, văn hóa giải trí, y tế, sức khỏe, ....

Sách theo Thể loại 62

Tổng hợp các cuốn sách và tài liệu số hóa tổng hợp các thể loại trong và ngoài nước, tài liệu học tập dành cho học sinh THCS, THPT,

Tài liệu tổng hợp 82

Tổng hợp tài liệu giáo dục, nông nghiệp, phát triển kinh tế, văn bản chính cách, văn hóa giải trí, y tế, sức khỏe, ....

Tài liệu về Quảng Bình 15

Chứa các tài liệu của Thư viện tỉnh xây dựng nói về vùng đất Quảng Bình, Lịch sử, Danh nhân, văn hóa, kinh tế, du lịch, ... Quảng Bình