THÔNG TIN

THÔNG TIN

 THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thư viện tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Bình. Thư viện được thành lập ngày 11 tháng 8 năm 1989 theo quyết định số 140/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Bình.  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh  - TP Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax (0232) 3823827
Email: thuvientinhqb@gmail.com
 I. BAN LÃNH ĐẠO 
 Giám đốc: Trương Thị Quỳnh Anh Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Tước 
 Điện thoại: (0232) 3822023 Điện thoại: (0232) 3851180
 Email: truongquynhanhvhqb@gmail.com Email: nguyenbatuoctvqb@gmail.com
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆU  VỤ VÀ QUYỀN HẠN  
  1. Chức năng
       Thư viện tỉnh Quảng Bình có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu, bao gồm tài liêụ trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở  góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và địa phương.
      Thư viện tỉnh giữ vai trò phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên cả nước, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện theo quy định của pháp luật; được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn;
        Thư viện tỉnh Quảng Bình thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định sau:
       Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của địa phương.
      Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện tỉnh; trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
      Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện. Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện. Khuyến khích mở cửa phục vụ người sử dụng thư viện vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.
      Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.
      Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn.
      Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại địa phương. Chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan, ban ngành khác.
     Tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.
      Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).
     Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao giao.

                                                                                 THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây