Trang chủ Giới thiệu Tra cứu tài liệu Tổ chức Đăng ký thẻ góp ý
  Thứ hai, Ngày 06/02/2023
Giới thiệu một số tác phẩm nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)
MỤC tin tức
Tin hoạt động
Tin tức- Sự kiện
Tài nguyên Thư viện
sách - báo- tạp chí
Giới thiệu sách hay
Thư mục chuyên đề
Danh mục sách mới
Danh mục sách Địa chí
Văn bản chuyên ngành
Nghề thư viện
Thư viện thông báo
dành cho bạn đọc
Thủ tục làm thẻ
Lịch phục vụ bạn đọc
Nội quy thư viện
Thư viện cơ sở
tìm kiếm tài liệusách hay
Giới thiệu một số tác phẩm nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Tìm hiểu dân ca Quảng Bình ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Ký ức thời binh lửa ------------------------------------------
Trang chủ > Giới thiệu sách hay >
Giới thiệu Sách chuyên đề Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)
Đăng ngày:  18/08/2022 Lượt truy cập: 164   in trang
 
Giới thiệu Sách chuyên đề Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

         Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng đó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập gắn với chủ nghĩa xã hội.

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9 nhằm khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, Thư viện tỉnh Quảng Bình xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách sau:

Cách mạng Tháng 8 qua tư liệu ảnh/ B,s.:Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến.- H.: Văn hóa Thông tin, 2015.- 187tr: ảnh,; 27cm

Nội dung sách chia làm 2 phần: 1) Quá trình xây dựng lực lượng cách mạng

                                                       2) Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945.

           Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”

         Cuốn sách “Cách mạng Tháng 8 năm 1945 qua tư liệu ảnh” sẽ góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để từ đó mỗi người dân Việt Nam  thêm nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

          

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại / Vũ Thiên Bình .- H.: Lao động, 2020.- 400tr.; 27cm

Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại gồm 5 phần:

Phần I: Một số ảnh tư liệu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Phần II: Một số văn kiện của Đảng về công tác chuẩn bị và tiến hành Tổng khơi nghĩa Tháng Tám năm 1945

Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Phần IV: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Phần V: Phát huy bài học của cách mạng Tháng Tám vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay.

Với những nội dung trên, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh  nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong tình hình mới.

         

        Việt nam những sự kiện lịch sử nổi bât (1945 - 1975) / B.s Hông Thịnh, Thùy Dung, Thuận Yến.-  H.: Khoa học xã hội, 2015.- 299tr.; 21cm

Cuốn sách Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật (1945 - 1975) cung cấp cho người đọc thời kỳ 1945-1975, Việt Nam đứng trước những thử thách lớn lao của lịch sử. Đó là quá trình lịch sử hùng tráng nhưng cũng nhiều gian khổ hi sinh của dân tộc ta.

            Năm 1945 mở đầu thời kỳ với sự kiện huy hoàng trong lịch sử dân tộc - thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thống trị của thực dân và phong kiến. Sự kiện lập quốc sau thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám cùng với bản Tuyên ngôn độc lập đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: đấu tranh giữ nền độc lập của Tổ quốc, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

                       

 

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập/ B.s Vũ Văn Dương, Vũ Kim Yến .- H.: Văn hóa, Thông tin, 2015.- 198tr.; ảnh,.; 21cm

         Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc , mà còn cung cấp những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, hướng đến tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

    Nội dung sách gồm 3 phần:

       - Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập

      - Những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập

      - Tuyên ngôn độc lập 1945, ý nghĩa giá trị và sự trường tồn.

 

             Bản Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh/ Vũ Đình Quyền.- H.: Hồng Đức, 2015.- 400 tr.; 27cm

Cuốn sách với bố cục 9 phần, tập trung trình bày ba nội dung chính như sau:

Nội dung thứ nhất: Khái quát về ý nghĩa của cách mạng tháng 8/1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Nội dung thứ hai: Giới thiệu những bức ảnh lịch sử tiêu biểu về ngày tuyên bố độc lập; trình bày toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945; cùng một số bài viết, thư gửi và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày tuyên bố độc lập đến ngày kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Nội dung thứ ba: Những bài diễn văn, bài viết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ nhân dịp Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

         Tác phẩm “Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh” là món quà vô giá cho tất cả chúng ta, để chúng ta cùng đọc lại, cùng thẩm thấu và ngẫm lại để sống, học tập, xây dựng và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ – Một tổ quốc tươi đẹp mà ở đó ông cha ta đã đổ biết bao xương máu mới có được.

       Sau 77 năm qua đi, lịch sử Việt Nam đã sang trang mới nhưng những tư tưởng, tinh thần của Tuyên ngôn độc lập 2/9 vẫn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam hôm nay, và mai sau; vẫn khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên một tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

          Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Quảng Bình còn rất  nhiều những cuốn sách viết về Cách mạng tháng Tám 1945   nói riêng và lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam nói chung. Kính mời quý vị tìm đọc./.

 

Trần Phương(TVQB)  
  Các tin tức đã đăng
» Giới thiệu cuốn sách: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (15/08/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Nữ nhân nước Việt qua một số huyền tích và lịch sử (15/08/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Mẹ là bác sĩ (04/08/2022 )
» Giới thiệu sách: Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất - Hiểu để dạy con đúng cách (04/08/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Võ Thị Sáu (25/07/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Học làm cha mẹ hiệu quả (09/07/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Tai nạn và phòng tránh (13/06/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Hồ Chí Minh - Con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân... (23/05/2022 )
» Giới thiệu sách: Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu (16/05/2022 )
» Giới thiệu sách: Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam (16/05/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Đường Bác Hồ đi cứu nước (16/05/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: 65 năm không quân nhân dân Việt Nam (16/05/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử (16/05/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Thực phẩm phòng chống bệnh ung thư (08/04/2022 )
» Giới thiệu cuốn sách: Những lời tâm huyết cha mẹ nói với con trai : Lứa tuổi dậy thì (25/03/2022 )
sách xem nhiều
Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình
GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại. GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại.
Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn
tin mới nhất

Giới thiệu không gian báo xuân tại thư viện tỉnh năm 2023

Video: Một số hình ảnh hoạt động tiêu biếu của Thư viện tỉnh Quảng Bình trong năm 2022

Chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa-thể thao: Cần những giải pháp đồng bộ

Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thư viện tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức ngoại khóa cho các em Trường mầm non song ngữ ANTSCHOOL

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ít người biết

Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

Thư viện tỉnh Quảng Bình tổ chức “Trưng bày sách Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)”

Khơi nguồn tình yêu sách cho học sinh miền núi

Kỷ niệm trọng thể 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Chỉ đường

Video Thư viện
Quảng cáo
<

 

THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
Trách nhiệm quản lý: Trương Thị Quỳnh Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh
 Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hới  - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax: (0232) 3823827 | Email: thuvientinhqb@gmail.com
 Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Bình cấp ngày 04/10/2021

 Ghi rõ nguồn "Website Thư viện tỉnh Quảng Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này

 

Đang Online: 0015
Lượt truy cập: 830361